VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
spoločnosti Bez hmyzu SK, s.r.o.

Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len VOP ) prijala a odsúhlasila spoločnosť Bez hmyzu SK, s.r.o. so sídlom Vtáčia 5915/44, 903 01 Senec, IČO: 47 369 825, IČ DPH: SK2023833438 zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 98884/B. Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou Bez hmyzu SK, s.r.o., ďalej len „predávajúci" alebo „zhotoviteľ" a zákazníkmi spoločnosti Bez hmyzu SK, s.r.o., ďalej len „kupujúci" alebo „objednávateľ".

Predávajúci:
Bez hmyzu SK s.r.o.
Vtáčia 5915/44
903 01 Senec
Email: info@bezhmyzu.sk
Telefón: +421 940 642 246

IČO:47 369 825
IČ DPH: SK2023833438 - sme plátcami DPH

Bankové spojenie:

Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

Platby v EUR:
číslo účtu: 2701582110 / 8330
IBAN: SK97 8330 0000 0027 0158 2110
BIC kód/ SWIFT: FIOZSKBAXXX

Tatrabanka a.s. SK9811000000002947464990

1.2. Pokiaľ sa v texte uvádza pojem „tovar" myslí sa tým predmet kúpy, teda akýkoľvek produkt, náhradný diel, doplnkový tovar predávaný spoločnosťou Bez hmyzu SK, s.r.o. Pokiaľ sa v texte uvádza pojem „služba" myslí sa tým i dodanie diela, montáž.

1.3. Objednávateľ bol pred uzatvorením zmluvy poprípade pred objednávaním tovaru zoznámený s VOP. Za zoznámenie s VOP sa považuje aj jeho doručenie odberateľovi elektronickými prostriedkami, jeho zverejnením v mieste prístupnom odberateľovi pri predaja tovaru, pri jeho objednávaní alebo prevzatí, jeho zverejnenie na internetových stránkach dodávateľa ( www.bezhmyzu.sk ). Uzavretím zmluvy, popr. odberom tovaru, odberateľ súhlasí so znením aktuálne platných VOP.

Platobné podmienky

2.1. Cena diela je uvedená v Cenovej ponuku a Dodacom liste a pokiaľ nie je výslovne uvedené v Cenovej ponuke inak, považuje sa táto za cenu konečnú. Cena je uvedená vrátane DPH vo výške 20%. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zálohu za dielo uvedenú v Cenovej ponuke (zvyčajne 50% z celkovej ceny diela) buď v hotovosti, alebo platobnou kartou na účet zhotoviteľa. Doplatok zvyšnej sumy z celkovej ceny diela s DPH uhradí objednávateľ po realizácii diela a prevzatí diela v hotovosti alebo platobnou kartou v deň prebratia diela.Dodacia doba tovaru alebo služby začína plynúť dňom prijatia zálohovej platby v hotovosti alebo dňom pripísania zálohovej platby na účet zhotoviteľa v plnej výške. Pre veľkoobchodných partnerov platia osobitne dohodnuté platobné podmienky.

2.2. V prípade neuhradenia doplatku zo strany objednávateľa v dohodnutom termíne sa tento zaväzuje uhradiť 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania, alebo sa výška poplatku za omeškanie riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Dohodnutý termín je v tomto prípade deň prebrania diela objednávateľom.

Odovzdanie a prevzatie plnenia

3.1. Prevzatím tovaru objednávateľom je miesto sídla zhotoviteľa ak nebolo dohodnuté iné miesto. V tomto prípade je objednávateľ povinný najneskôr do 3 dní od písomného vyzvania tovar prevziať v mieste sídla zhotoviteľa. Ak objednávateľ túto lehotu nesplní a neoznámi ako s tovarom ďalej naložiť, zhotoviteľ tovar uskladní a dodávka sa považuje dňom uskladnenia za splnenú.

3.2. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za nedodržanie termínu dodania predmetu plnenia v prípade, že toto nedodržanie bolo spôsobené vplyvom cudzej moci /t.j. napr. kvôli nemoci, vojne, katastrofám spôsobenými prírodnými javmi, štrajkom a tiež nevydaním úradných povolení, o ktoré sa zhotoviteľ riadne usiloval/. Objednávateľ si z tohto titulu nemôže uplatňovať náhradu škody.

3.3. Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete dodania prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa okamihom, keď tovar bol prevzatý objednávateľom alebo prepravcom objednávateľa.

3.4. Objednávateľ je povinný vykonať prehliadku tovaru/služby pri prevzatí tovaru/dodaní služby. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z nedostatkov zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto škody mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

3.5. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi omeškanie s odovzdaním plnenia bez zbytočného odkladu.

3.6. Zhotoviteľ je povinný vopred v primeranom čase oznámiť objednávateľovi presný čas odovzdania plnenia. Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety a po vzájomnom odsúhlasení termínu vykoná preberanie tovaru/služby, najneskôr však v čase odovzdania plnenia v prítomnosti zástupcu zhotoviteľa.

3.7. Ak je súčasťou plnenia i montáž, podmienkou začatia montáže je splnenie podmienok zhotoviteľa objednávateľom na technickú pripravenosť podľa osobitných požiadaviek zhotoviteľa. Ak objednávateľ nedodrží všeobecne platné alebo osobitné podmienky pre montáž, uvedenie do prevádzky a používanie /ako je napr. uvedené v návode na obsluhu a prevádzku, zhotoviteľ za škodu nezodpovedá. Predmetom montáže nie sú stavebné práce, respektíve nutné stavebné alebo inštalačné úpravy (celková stavebná pripravenosť). Pred začatím inštalácie musia byť splnené všetky technické podmienky montáže . Ak po nástupe montážnych technikov zhotoviteľa na montáž nebudú podmienky montáže splnené, zhotoviteľ ma právo na stiahnutie technikov z montáže a na vyúčtovanie nákladov vynaložených na dopravu z miesta sídla zhotoviteľa a opätovnú montáž.

Záručná doba

4.1 Na všetky tovary/služby dodávané spoločnosťou Bez hmyzu SK, s.r.o. sa vzťahuje záruka v trvaní 24 mesiacov.

4.2. Riadne uzatvorená zmluva medzi zhotoviteľom a objednávateľom môže záručnú dobu predĺžiť. Ak príslušná zmluva po dohode s objednávateľom stanoví záručnú dobu kratšiu alebo dlhšiu ako 60 mesiacov (avšak vždy minimálnej dĺžke aspoň 24 mesiacov, ak sa jedná o predaj a montáž novo vyrobeného tovaru), riadi sa priebeh prípadnej reklamácie v celom rozsahu príslušnou zmluvou. Pokiaľ riadne uzatvorená zmluva medzi zhotoviteľom a objednávateľom upravuje niektoré otázky reklamácií a záručných lehôt inak, ako je uvedené v týchto VOP, má prednosť vždy príslušná zmluva - v ostatných otázkach príslušnou zmluvou neriešených sa uplatnia VOP.

4.3. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia tovaru/služby. Ak odmietne objednávateľ bezdôvodne tovar/službu prevziať, záručná doba začína plynúť dňom, keď mu zhotoviteľ umožnil s dielom/tovarom voľne nakladať. Do záručnej doby sa nepočíta doba odo dňa prijatia reklamácie zhotoviteľom do doby, keď reklamovaná vada bola odstránená. V prípade dodania nového výrobku na tento výrobok začína plynúť nová záručná doba a to odo dňa odovzdania objednávateľovi.

Zodpovednosť za vady

5.1. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vady tovaru/diela zistené pri jeho odovzdávaní, po odovzdaní tovaru/diela v rámci poskytovanej záruky za akosť len v prípade, že tieto boli spôsobené porušením jeho povinností.

5.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela/tovaru, zistené po odovzdaní diela/tovaru, pokiaľ tieto boli spôsobené porušením povinností objednávateľa, zvlášť pri: - nevhodnom používaní alebo manipulácií, nedodržaním návodu na použitie a údržbu, zanedbaním pravidelnej starostlivosti - akémukoľvek zásahu do konštrukcie výrobku - poškodeniu diela treťou osobou (napr. pri murárskych prácach, omietaní, zváraní a pod.) - poškodeniu diela vplyvom chýb stavebnej konštrukcie (nestabilita, sadanie, nevhodné kotvenie, statické zaťažovanie rámu a krídel okien a pod.) - poškodenie (nefunkčnosť) diela/tovaru z dôvodu stavebnej nepripravenosti otvoru v dohodnutom termíne montáže - vady vyplývajúce z objednávateľom dodatočne požadovaného členenia zhotovovaných výrobkov, na ktoré bol objednávateľ dopredu upozornený - vady spôsobené vystavením dodaného tovaru/služby extrémnym podmienkam (agresívne prostredie, prašnosť a pod.) - poškodenie diela živelnou pohromou alebo inou neodvrátiteľnou udalosťou (vyššia moc) - neodborné prevedenie montáže (pri kúpnych zmluvách, kde montáž zabezpečuje objednávateľ) - použitie chybnej veci dodanej objednávateľom k zhotoveniu diela - vady, na ktoré bol objednávateľ upozornený pred dodaním tovaru a na ktoré bola odberateľovi z dôvodu týchto vád poskytnutá zľava. Vady vzniknuté vplyvom týchto okolností nemôžu byť ani predmetom reklamácie.

5.3. Objednávateľ je povinný si tovar/službu pri preberaní prehliadnuť, skontrolovať si akosť a ihneď oznámiť zhotoviteľovi zjavné vady. Za zjavné vady sú považované nedostatky zistené pri preberaní tovaru/služby alebo bezprostredne po ňom. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré mohli byť zistené objednávateľom už pri preberaní tovaru/služby. Skryté vady sa prejavia po dlhšej dobe užívania tovaru/služby a nie je možné ich zistiť predchádzajúcim spôsobom. Za odstrániteľné vady sa považujú vady, kde ich odstránením netrpí vzhľad, funkcia a kvalita výrobku a oprava môže byť prevedená v riadne stanovenej lehote.

Uplatnenie reklamácie

Reklamácie sa uplatňujú v súlade s Reklamačným poriadkom spoločnosti Bez hmyzu SK, s.r.o. ktorý je verejne dostupný a zverejnený na internetových stránkach www.bezhmyzu.sk.

Ochrana osobných údajov

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude od objednávateľa vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby zhotoviteľa súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich zo zákona. Ide najmä o tieto údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, v prípade fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb navyše názov firmy, IČO a v prípade platcu DPH aj IČ DPH.

7.2. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, aby zhotoviteľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti zhotoviteľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Objednávateľ udeľuje zhotoviteľovi tento súhlas na dobu neurčitú.

Záverečné ustanovenia

Pre tieto VOP a všetky právne vzťahy medzi zhotoviteľom a objednávateľom platí právny poriadok Slovenskej republiky. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené v prvom rade mimosúdnou cestou. Ak by napriek tomu nedošlo k dohode platí, že v prípade sporu je príslušný, pre jeho rozhodnutie, miestne príslušný súd v Slovenskej republike. Potvrdením objednávky/záväznej ponuky/osobitných zmlúv objednávateľ potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito VOP.

Tieto VOP sú platné a účinné odo dňa 01.01.2018

Veľká spokojnosť! Odporúčam
Veronika Šuranová
Veronika Šuranová
7. Apríl, 2023
Príjemný, ústretový technik a krásne odvedená robota. Ďakujem Vám
Lucia Čákovská
Lucia Čákovská
7. Apríl, 2023
Nebol som si istý či si dať na náš dom vonkajšie rolety ale táto firma ma presvedčila o tom, že to bola tá najlepšia voľba;).
Dávid Loj
Dávid Loj
7. Apríl, 2023
krasne rolety den a noc!!!!! som spokojna
Monika Miháliková
Monika Miháliková
7. Apríl, 2023
Pán Vitek je jeden veľký profesionál aj s technikom. Ďakujem Vám za renováciu sieťok v celom našom dome.
Fero Mužica
Fero Mužica
7. Apríl, 2023
super! odporucam kazdemu kto bude vahat koho si vybrat. sietky nam spravili aj s cenovou ponukou behom dvoch dni.
Adam Konček
Adam Konček
7. Apríl, 2023
tato particka je bezkonkurencna! velmi mi poradili pri vybere bambusovych zaluzii.
Boris Macho
Boris Macho
7. Apríl, 2023
najlepsie zaluzie na trhu. nas dom uplne ozil
Eva Babencová
Eva Babencová
7. Apríl, 2023
Som maximálne spokojný so servisom! určite odporúčam. Široko ďaleko najlepšia firma nie len na sieťky.
Maťo Kusý
Maťo Kusý
7. Apríl, 2023
odporúčam
Zlatica Vanaková
Zlatica Vanaková
5. Apríl, 2023
Tieniaca technika a siete proti hmyzu
inšpirácie pre vaše pohodlie a relax.
© Copyright 2023 - Bez hmyzu SK s.r.o.
envelopephone-handsetmap-marker

Pin It on Pinterest

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram