REKLAMAČNÝ PORIADOK

spoločnosti Bez hmyzu SK, s.r.o.

1. Úvodné ustanovenia

 • Tento reklamačný poriadok (ďalej len RP) sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka a zákona o ochrane práv a spotrebiteľa a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatnené práva objednávateľa zo zodpovednosti za škody (ďalej len „reklamácie").
 • Zhotoviteľ je obchodná spoločnosť Bez hmyzu SK, s.r.o. so sídlom Vtáčia 5915/44, 903 01 Senec, IČO: 47 369 825, IČ DPH: SK2023833438 zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 98884/B.
 • Objednávateľ/kupujúci je subjekt, ktorý si u zhotoviteľa/predavajúceho objednal tovar alebo službu.
 • Platné znenie tohto reklamačného poriadku je zverejnené na webových stránkach spoločnosti Bez hmyzu SK, s.r.o. (www.bezhmyzu.sk).
 • Objednávateľ bol pred uzatvorením zmluvy poprípade pred objednávaním tovaru zoznámený s RP. Za zoznámenie s RP sa považuje aj jeho doručenie objednávateľovi elektronickými prostriedkami, jeho zverejnením v mieste prístupnom objednávateľovi pri predaji tovaru, pri jeho objednávaní alebo prevzatí, jeho zverejnenie na internetových stránkach zhotoviteľa (www.bezhmyzu.sk). Uzavretím zmluvy, popr. odberom tovaru, objednávateľ súhlasí so znením aktuálne platného RP.

2. Uplatnenie reklamácie

 • Reklamáciu uplatňuje kupujúci prostredníctvom vyplnenia webového formulára, nato určeného, dostupného na webovej stránke zhotoviteľa: www.bezhmyzu.sk. Pri uplatňovaní nároku na reklamáciu musí byť kupujúci schopný, po vyzvaní, predložiť doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k tovaru/službe s identifikáciou reklamovaného výrobku.
 • Objednávateľ je povinný zabezpečiť uchovanie diela v stave zistenia reklamácie až do okamžiku prehliadnutia reklamovanej vady zodpovedným zástupcom zhotoviteľa, inak mu nie je možné priznať právo z vád tovaru/služby
 • Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu v štandardných prípadoch do desiatich pracovných dní, v zložitých prípadoch do dvadsiatich pracovných dní po prijatí reklamácie objednávateľovi oznámiť, či reklamáciu uznáva alebo nie a informovať objednávateľa v akom termíne začne s odstraňovaním reklamovanej vady.
 • Predmetom reklamácie môže byť iba tovar/služba, na ktorom je vada brániaca riadnemu užívaniu. Osobné ujmy a akékoľvek iné následné a nepriame škody nie sú do tejto záruky zahrnuté.
 • Reklamácia môže byť vyriešená opravou, výmenou za nový tovar alebo poskytnutím primeranej zľavy po dohode s objednávateľom. Spôsob odstránenia reklamovanej vady na základe posúdenia reklamácie určí zhotoviteľ. Pokiaľ zhotoviteľ posúdi reklamáciu objednávateľa ako neoprávnenú, má zhotoviteľ právo na úhradu účelne vynaložených nákladov na posúdenie reklamácie a v prípade opravy aj nákladov na opravu diela/služby zo strany objednávateľa. Pokiaľ objednávateľ požaduje preverenie akosti tovaru/služby nezávislými inštitúciami, hradí si náklady spojené s odberom vzorky, príp. prevedením skúšok. V prípade, že výsledky takto prevedených nezávislých expertíz budú uznané ako nevyhovujúce príslušným predpisom a technickým normám, náklady na ich vyhotovenie hradí zhotoviteľ.
 • Nárok objednávateľa na poskytnutie zľavy nemôže byť vysporiadaný nezaplatením kúpnej ceny alebo jej časti zo strany objednávateľa. Nie je možný ani jednostranný zápočet pohľadávok a záväzkov zo strany objednávateľa.

Rozsah záruky

Interiérové žalúzie:

Reklamácia je oprávnená v prípade:

 • žalúzia nedoviera (def. dovierania: horizontálne žalúzie nedovierajú po celej výške rovnako a rovnomerne - v spodnej časti býva viac pootvorená). Táto skutočnosť je konštrukčná vlastnosť a nie je možné ju považovať za nedostatok. Žalúzia je dostatočne dovretá, pokiaľ po celej výške neprepustí priamy svetelný tok, ktorý dopadá priamo na rovinu žalúzie. Táto požiadavka sa nevzťahuje na prestrihy v lamelách a medzeru medzi horným nosníkom a prvou lamelou. Overuje sa pomocou bodového svetelného zdroja vedeného kolmo k rovine žalúzie po celej jej výške.
 • je pretrhnutá šnúrka, rebríček žalúzie pri dodaní
 • nefunkčnosť žalúzie
 • šikmý chod žalúzie mimo toleranciu : do výšky žalúzie 1,5m je tolerancia šikmého chodu na koncoch žalúzie do 5 mm, nad 1,5 m je tolerancia 6 mm

Reklamačný nárok nemožno uplatniť na :

 • vady tovaru spôsobené iným používaním výrobku, než na aké bol určený
 • vady spôsobené mechanickým poškodením zo strany užívateľa
 • vady, na ktoré bol odberateľ dopredu upozornený (zvlášť chyby vzniknuté z dôvodu prekročenia garantovaného rozmeru alebo atypického zhotovenia výrobku)
 • šikmý chod v tolerancii
 • odchýlky tovaru v rozmeroch nepresahujúce výrobnú toleranciu : šírka 0 mm, výška +10 mm
 • odlišné odtiene lamiel u objednávok tovaru/zákaziek, ktoré sú vyrábané na viac častí (vo viacerých termínoch)
 • odlišné odtiene jednej farby lamiel z prírodného materiálu
 • žalúzie nie sú určené k úplnému zatemneniu a táto skutočnosť nemôže byť predmetom reklamácie

Siete proti hmyzu

Reklamácie sietí sú oprávnené v prípade:

 • prehnutia profilu mimo toleranciu oproti zadanému rozmeru (nad 4 mm)
 • rozmeru siete mimo toleranciu oproti zadanému výrobnému rozmeru: tolerancia 2 mm

Záruka sa nevzťahuje na :

 • vady tovaru spôsobené iným používaním výrobku, než na aký bol určený
 • vady tovaru spôsobené mechanickým poškodením zo strany užívateľa
 • vady, na ktoré bol odberateľ dopredu upozornený (zvlášť vady vzniknuté z dôvodu prekročenia garantovaného rozmeru alebo atypického zhotovenia výrobku)
 • odchýlky v rozmeroch nepresahujúce výrobné tolerancie

Garážové brány

Záruka sa nevzťahuje na:

 • vady ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku po prevzatí objednávateľom
 • vady vzniknuté prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo zásahom inou neoprávnenou osobou
 • vady vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo neodbornými zmenami vykonanými na výrobku
 • vady vzniknuté neprimeranými nárokmi na výrobok
 • diely, ktoré svojou povahou alebo spôsobom použitia podliehajú zvýšenému prirodzenému opotrebovaniu, napr. tesnenia, ozubené remene atď.

Z reklamácie sú vylúčené:

 • vady na povrchu panelov garážovej brány, ktoré sú zjavné a neboli reklamované pri prebraní tovaru objednávateľom
 • vady spôsobené nedodržaním stavebnej pripravenosti miesta montáže objednávateľom, a to najmä nedokončená hotová výška
 • podlahy, nevyrovnané a nezačistené okraje montážneho otvoru

Markízy

Záruka sa nevzťahuje na:

 • vady ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku po prevzatí objednávateľom
 • vady vzniknuté prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, hlavne vo veternom a daždivom počasí
 • vady vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo neodbornými zmenami vykonanými na výrobku
 • vady vzniknuté neprimeranými nárokmi na výrobok
 • diely, ktoré svojou povahou alebo spôsobom použitia podliehajú zvýšenému prirodzenému opotrebovaniu, napr. tesnenia a pod.

Z reklamácie sú vylúčené:

 • zjavné vady, ktoré neboli reklamované pri prebraní tovaru objednávateľom

Vonkajšie žalúzie

Reklamácia je oprávnená v prípade:

 • žalúzia nedoviera (def. dovierania: horizontálne žalúzie nedovierajú po celej výške rovnako a rovnomerne - v spodnej časti býva viac pootvorená). Táto skutočnosť je konštrukčná vlastnosť a a nie je možné ju považovať za nedostatok. Žalúzia je dostatočne dovretá, pokiaľ po celej výške neprepustí priamy svetelný tok, ktorý dopadá priamo na rovinu žalúzie. Táto požiadavka sa nevzťahuje na prestrihy v lamelách a medzeru medzi horným nosníkom a prvou lamelou. Overuje sa pomocou bodového svetelného zdroja vedeného kolmo k rovine žalúzie po celej jej výške.)
 • je pretrhnutá šnúrka, rebríček žalúzie pri dodaní
 • nefunkčnosť žalúzie
 • šikmý chod žalúzie mimo toleranciu udávanú výrobcom

Reklamačný nárok nemožno uplatniť na:

 • vady tovaru spôsobené iným používaním výrobku, než na aké bol určený
 • vady spôsobené mechanickým poškodením zo strany užívateľa
 • vady, na ktoré bol odberateľ dopredu upozornený (zvlášť vady vzniknuté z dôvodu prekročenia garantovaného rozmeru alebo atypického zhotovenia výrobku)
 • šikmý chod v tolerancii
 • odchýlky tovaru v rozmeroch nepresahujúce výrobnú toleranciu udávanú výrobcom
 • odlišné odtiene lamiel u objednávok tovaru, ktoré sú vyrábané na viac častí vo viacerých termínoch
 • vady spôsobené nedodržaním stavebnej pripravenosti miesta montáže objednávateľom
 • žalúzie nie sú určené k úplnému zatemneniu a táto skutočnosť nemôže byť predmetom reklamácie

Vonkajšie rolety

Reklamácia je oprávnená v prípade:

 • je pretrhnutá šnúrka rolety pri dodaní
 • nefunkčnosť rolety
 • šikmý chod rolety mimo toleranciu udávanú výrobcom

Reklamačný nárok nemožno uplatniť na:

 • vady ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku po prevzatí objednávateľom
 • vady vzniknuté prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo zásahom inou neoprávnenou osobou (v prípade ak roleta primrzne o parapet, je to mechanické poškodenie a nie je možné uznať záruku. Preto odporúčame nestahovať roletu až po parapet v zimnom období, alebo sa pred jej použitím presvedčiť, či spodná lišta nie je primrznutá)
 • vady vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo neodbornými zmenami vykonanými na výrobku (nevhodné používanie ovládacej šnúry, pri prevzatí diela vám technik rád vysvetlí jej používanie)
 • vady vzniknuté neprimeranými nárokmi na výrobok

Z reklamácie sú vylúčené:

 • vady na povrchu lamiel, ktoré sú zjavné a neboli reklamované pri prebraní tovaru objednávateľom
 • vady spôsobené nedodržaním stavebnej pripravenosti miesta montáže objednávateľom

Alternatívne riešenie sporu

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/ ); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2018.

Veľká spokojnosť! Odporúčam
Veronika Šuranová
Veronika Šuranová
7. Apríl, 2023
Príjemný, ústretový technik a krásne odvedená robota. Ďakujem Vám
Lucia Čákovská
Lucia Čákovská
7. Apríl, 2023
Nebol som si istý či si dať na náš dom vonkajšie rolety ale táto firma ma presvedčila o tom, že to bola tá najlepšia voľba;).
Dávid Loj
Dávid Loj
7. Apríl, 2023
krasne rolety den a noc!!!!! som spokojna
Monika Miháliková
Monika Miháliková
7. Apríl, 2023
Pán Vitek je jeden veľký profesionál aj s technikom. Ďakujem Vám za renováciu sieťok v celom našom dome.
Fero Mužica
Fero Mužica
7. Apríl, 2023
super! odporucam kazdemu kto bude vahat koho si vybrat. sietky nam spravili aj s cenovou ponukou behom dvoch dni.
Adam Konček
Adam Konček
7. Apríl, 2023
tato particka je bezkonkurencna! velmi mi poradili pri vybere bambusovych zaluzii.
Boris Macho
Boris Macho
7. Apríl, 2023
najlepsie zaluzie na trhu. nas dom uplne ozil
Eva Babencová
Eva Babencová
7. Apríl, 2023
Som maximálne spokojný so servisom! určite odporúčam. Široko ďaleko najlepšia firma nie len na sieťky.
Maťo Kusý
Maťo Kusý
7. Apríl, 2023
odporúčam
Zlatica Vanaková
Zlatica Vanaková
5. Apríl, 2023
Tieniaca technika a siete proti hmyzu
inšpirácie pre vaše pohodlie a relax.
© Copyright 2023 - Bez hmyzu SK s.r.o.
envelopephone-handsetmap-marker

Pin It on Pinterest

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram